اموزشگاه رنگ و مش

در اموزشگاه رنگ و مش سعی می شود از بهترین و حرفه ای ترین رنگکار مو استفاده شود . در اموزشگاه رنگو مو باید جدیدترین هنر های اموزش رنگ و مش فرا داده شود